Loading

Antivenom

 1. Polyvalent Snake Venom Antiserum Pooled Plasma
 2. Snake Venom Antiserum Bulk
 3. Snake Venom Antiserum I.P. 10ml
 4. Snake Venom Antiserum I.P. Lyophilized
 5. Polyvalent Snake Venom Antiserum (African) Pooled Plasma
 6. Snake Venom Antiserum (African) Bulk
 7. Snake Venom Antiserum (African) 10ml, (For Export )
 8. Snake Venom Antiserum (African) Lyophilized, (For Export)
 9. Snake Venom Antiserum (African) 10ml, (For Export )
 10. Polyvalent Scorpion Venom Antiserum Pooled Plasma
 11. Scorpion Venom Antiserum – Lyophilized (For Export)